LICENTIE EN SERVICE OVEREENKOMST

  Ondergetekenden:
  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marti B.V., statutair gevestigd te Gemeente Westland en kantoorhoudende te Kwintsheul, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder dossiernummer 27289136, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D. Everaers, hierna te noemen “Marti Orbak Software”,

  en


  hierna te noemen “Klant”,

  Gezamenlijk aangeduid als 'Partijen'

  Komen als volgt overeen:


  Artikel 1 Licentie
  1.1 Marti Orbak Software verleent aan Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om één exemplaar van de Software
  als beschreven in het door beide Partijen getekende investeringsvoorstel en/of opdrachtbevestiging, (hierna te noemen:
  “het Investeringsvoorstel”) op één systeem te installeren en te gebruiken voor het aantal gebruikers als is vermeld in het
  Investeringsvoorstel.
  1.2 Het gebruiksrecht omvat ook standaardaanpassingen aan de Software alsmede nieuwe versies (“updates”) van de
  Software die op grond van deze Overeenkomst aan Klant worden geleverd.
  1.3 Indien Klant besluit andere Marti Orbak Software (“modules”) aan de Licentie toe te voegen, zal deze Software
  stilzwijgend aan deze Overeenkomst worden toegevoegd.


  Artikel 2 Service
  2.1 Marti Orbak Software verleent gedurende de looptijd van deze Overeenkomst Service aan alle door Marti Orbak Software
  aan Klant in Licentie gegeven Software onder de voorwaarden en condities als genoemd in deze Overeenkomst.
  2.2 Onder Service wordt verstaan: Support als omschreven in artikel 3 en Onderhoud als omschreven in artikel 4.
  2.3 De softwareafdeling van Marti Orbak Software is gedurende in Nederland gebruikelijke werkdagen en kantooruren,
  maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur, bereikbaar voor het verlenen van Service.
  2.4 Indien Klant en Marti Orbak Software een aanvullende storingsdienstservice zijn overeengekomen, is Marti Orbak
  Software tevens op de in Nederland gebruikelijke werkdagen van 17.30 tot 21.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00
  uur telefonisch bereikbaar voor het verrichten van Onderhoud bij storingen, voorzover deze storingen tot gevolg hebben
  dat de bedrijfsvoering van Klant in gevaar komt. Het niet of niet juist kunnen afdrukken van facturen valt niet onder de
  storingsdienstservice.
  2.5 Voor het verrichten van Onderhoud en Support die buiten de aanvullende storingsdienstservice valt, is Klant een
  vergoeding verschuldigd tegen de alsdan geldende (uur)tarieven.
  2.6 Marti Orbak Software kan de dagen en uren waarbinnen zij bereikbaar is voor het verlenen van Service en Onderhoud
  wijzigen middels voorafgaande schriftelijke kennisgeving daarvan aan Klant.


  Artikel 3 Support
  3.1 Onder Support wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke of elektronische ondersteuning met betrekking
  tot vragen van Klant over het gebruik van de Software.
  3.2 Wanneer Klant telefonische Support vraagt, dient de hardware waarop de Software is geïnstalleerd in de onmiddellijke
  nabijheid van Klant te zijn en tot zijn beschikking te staan.
  3.3 Wanneer blijkt dat Klant ten onrechte om Support gevraagd heeft, onder meer indien het voorgelegde probleem geen fout
  in de Software of ondersteuning betreft, is Klant een vergoeding verschuldigd tegen de alsdan geldende (uur)tarieven.
  3.4 Support kan alleen aangevraagd worden door een in het bedrijf van Klant werkzame en terzake kundige medewerker.


  Artikel 4 Onderhoud
  4.1 Onder Onderhoud wordt verstaan:
  A. het naar beste vermogen opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de standaardvorm van de Software en in
  de daarbij behorende documentatie, alsmede in de door Marti Orbak Software aangebrachte standaardaanpassingen
  daarvan. Onder onvolkomenheden wordt verstaan: alle in de Software voorkomende wezenlijke reproduceerbare
  fouten en gebreken, alsmede alle bij het gebruik van de Software geconstateerde wezenlijke afwijkingen in
  vergelijking met de in de bijbehorende documentatie toegeschreven eigenschappen van de Software. Om Marti
  Orbak Software in de gelegenheid te stellen de onvolkomenheid te isoleren en te reproduceren dient Klant
  onmiddellijk na constatering van een onvolkomenheid Marti Orbak Software daarvan schriftelijk (per brief, fax of email)
  op de hoogte te stellen. Desgevraagd zal Klant alle diagnostische, systeem- en andere relevante gegevens
  verstrekken aan Marti Orbak Software die nodig zijn om de onvolkomenheid te isoleren en te reproduceren. Marti
  Orbak Software zal zich ervoor inspannen om onvolkomenheden binnen een redelijke termijn na de schriftelijke
  melding door Klant te hebben hersteld.
  B. het ter beschikking stellen van nieuwe versies (“updates”) van de Software. Een update kan zowel noodzakelijke
  systeemtechnische aanpassingen als de toevoeging en/of wijziging van functionaliteiten van de Software omvatten.
  Marti Orbak Software streeft ernaar in een nieuwe versie van de Software (“update”) alle functionele mogelijkheden
  van de vorige versie over te nemen, maar kan dit niet garanderen. Voor het ter beschikking stellen van updates wordt
  onder normale omstandigheden geen extra kosten aan Klant in rekening gebracht.
  4.2 Onder Onderhoud wordt niet begrepen het geschikt maken van de Software voor een ander platform of een ander
  besturings- of netwerksysteem.
  4.3 Wanneer de technologische ontwikkeling hiertoe aanleiding geeft, kan Marti Orbak Software hogere eisen stellen aan de
  configuratie waarop een nieuwe versie van de Software (“update”) bij Klant moet worden geïnstalleerd. Indien Klant de
  nieuwe configuratie-eisen niet opvolgt en de update onder de oude systeemconfiguratie installeert, vervalt de verplichting
  van Marti Orbak Software tot het verlenen van Onderhoud op de betreffende Software. Indien Klant de nieuwe
  configuratie-eisen niet opvolgt en de oudere Versie van de Software blijft gebruiken, dan geldt het bepaalde in artikel 4.6
  4.4 Marti Orbak Software zal in geen geval gehouden zijn Onderhoud te verlenen indien onvolkomenheden zijn ontstaan door
  een of meer van de volgende omstandigheden:
  A. modificatie van de Software, van welke aard ook, niet verricht door Marti Orbak Software;
  B. het gebruik van de Software op een wijze of in verband met andere software die niet is omschreven in de daarbij
  behorende documentatie, of anderszins niet is toegestaan onder deze Overeenkomst;
  C. het gebruik van een verouderde versie van de Software;
  D. opzettelijk onjuist gebruik van de Software al dan niet door Klant;
  E. onvolkomenheden in niet van Marti Orbak Software afkomstige software, in hardware, in communicatieapparatuur, in
  randapparatuur of in andere apparatuur of programmatuur of het nalaten van de Klant dergelijke apparatuur en/of
  programmatuur regelmatig te (doen) onderhouden;
  F. invoerfouten of fouten die het gevolg zijn van de gegevens die Klant hanteert.
  Indien zich één of meerdere van deze fouten en/of gebreken voordoet, kan Marti Orbak Software naar eigen keuze Klant
  aanbieden om tegen haar alsdan geldende (uur)tarieven de storing te lokaliseren en deze proberen op te lossen.
  4.5 Onder Onderhoud wordt niet verstaan het oplossen van problemen met betrekking tot:
  A. systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
  B. inrichtingswerkzaamheden, zoals het definiëren van lay-outs, reportoverzichten, jaarsheets, inrichting van
  rekenschema's, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met programmatuur van derden;
  C. support op locatie;
  D. het op verzoek van Klant uitbreiden van de functionaliteit van de Software;
  E. het converteren van bestanden;
  F. het geschikt maken van de Software voor een andere dan de oorspronkelijke configuratie;
  G. externe databases van andere producenten dan Marti Orbak Software.
  Indien zich één of meerdere van deze problemen voordoet, kan Marti Orbak Software naar eigen keuze Klant aanbieden
  om deze tegen haar alsdan geldende (uur)tarieven proberen op te lossen.
  4.6 Zes maanden na het beschikbaar stellen aan Klant van een nieuwe versie van de Software (“update”) is Marti Orbak
  Software jegens Klant niet meer verplicht tot Onderhoud of Support van de oude versie van de Software.


  Artikel 5 Verplichtingen Klant
  5.1 Klant mag de Software slechts gebruiken op een systeemconfiguratie die wordt ondersteund door Marti Orbak Software
  als genoemd in het Investeringsvoorstel danwel op de systeemconfiguratie waarop de Software door of namens Marti
  Orbak Software is geïnstalleerd.
  5.2 Klant zal de installatie en configuratie van de Software op zijn systeem alsmede de instructie van de werking daarvan door
  of namens Marti Orbak Software uit laten voeren tegen de in het Investeringsvoorstel genoemde (uur)tarieven.
  5.3 Klant zal de Software op correcte wijze en met inachtneming van de (intellectuele) eigendomsrechten van Marti Orbak
  Software gebruiken, conform hetgeen daarover is bepaald in de Algemene Voorwaarden van Marti Orbak Software. Indien
  Klant in strijd handelt met de (intellectuele) eigendomsrechten van Marti Orbak Software is zij, zonder dat daartoe een
  nadere ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor compensatie of verrekening vatbare boete
  verschuldigd van € 10.000,-- per overtreding en per maand dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle overige aan
  Marti Orbak Software toekomende rechten.
  5.4 Klant zal Marti Orbak Software in staat stellen om al het Onderhoud aan de Software te kunnen uitvoeren die naar het
  oordeel van Marti Orbak Software noodzakelijk of gewenst is en eventuele instructies terzake van Marti Orbak Software
  nauwgezet opvolgen.
  5.5 Klant dient regelmatig een back-up te maken van de databestanden.
  5.6 Klant dient te beschikken over een eigen breedband internet aansluiting en e-mail.


  Artikel 6 Aanvang, duur en beëindiging van de Overeenkomst
  6.1 Deze Overeenkomst gaat in na ondertekening door beide Partijen en wordt aangegaan voor de periode van één jaar, die
  aanvangt op de dag dat de Software aan Klant is opgeleverd, en die stilzwijgend wordt verlengd voor opvolgende periodes
  van telkenmale één jaar, tenzij één van Partijen de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie
  maanden tegen het einde van een lopende periode bij aangetekende brief heeft opgezegd.
  6.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Klant binnen 7 dagen na een eerste schriftelijk verzoek daartoe van Marti Orbak
  Software alle softwaredragers en bijbehorende documentatie (inclusief eventuele kopieën daarvan) hebben geretourneerd
  aan Marti Orbak Software. Indien Klant in strijd handelt met deze bepaling is de Klant, zonder dat daartoe een nadere
  ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor compensatie of verrekening vatbare boete verschuldigd van
  € 1.000,-- per overtreding en per maand dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle overige aan Marti Orbak
  Software toekomende rechten.


  Artikel 7 Prijzen en kosten
  7.1 Voor de Licentie en de Service met betrekking tot de door Marti Orbak Software aan Klant geleverde Software is Klant
  zowel een éénmalige Licentievergoeding bij aanschaf als een jaarlijkse Licentie- en Servicevergoeding verschuldigd,
  waarvan de bedragen zijn vermeld in het Investeringsvoorstel.
  7.2 De hoogte van de jaarlijkse Licentie- en Servicevergoeding kan eenmaal per jaar door Marti Orbak Software worden
  gewijzigd. Een eventuele prijswijziging zal niet eerder ingaan dan de eerste dag van de kalendermaand volgend op de dag
  waarop de wijziging schriftelijk aan Klant werd medegedeeld. Prijswijziging die een gevolg zijn van door de Nederlandse
  overheid vastgestelde dwingende prijsmaatregelen kunnen te allen tijde en per direct door Marti Orbak Software worden
  doorberekend.
  7.3 In geval van een prijsverhoging als bedoeld in het voorgaande lid, heeft Klant het recht deze Overeenkomst in haar geheel
  op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging van kracht wordt. De opzegging dient binnen een maand na
  dagtekening van de aankondiging plaats te vinden per aangetekende brief. Maakt Klant van dit recht geen gebruik dan
  wordt de prijsverhoging van kracht op het in het voorgaande lid aangegeven tijdstip.
  7.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de in deze Overeenkomst en het Investeringsvoorstel vermelde bedragen
  exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.


  Artikel 8 Betaling
  8.1 Tenzij Partijen andere schriftelijke afspraken terzake hebben gemaakt, dient Klant na het aangaan van de Overeenkomst
  een aanbetaling te doen voor de eenmalige Licentievergoeding. Na oplevering van de Software zal het restantbedrag
  worden gefactureerd. Onverminderd alle overige aan haar toekomende rechten, is Marti Orbak Software gerechtigd de
  levering op te schorten zolang deze aanbetaling niet volledig is voldaan.
  8.2 De jaarlijkse Licentie- en Servicevergoeding wordt eens per kwartaal gefactureerd.
  8.3 Zolang Marti Orbak Software geen tijdige of volledige betaling van de Licentie- en Servicevergoeding van Klant heeft
  ontvangen is zij gerechtigd de levering van Support en Onderhoud op te schorten, onverminderd alle overige aan haar
  toekomende rechten.
  8.4 De kosten voor eventuele extra werkzaamheden van Marti Orbak Software als bedoeld in de artikelen 2.5, 3.3, 4.4, 4.5 en
  5.2 zullen in beginsel eens per maand aan Klant worden gefactureerd.


  Artikel 9 Geheimhouding
  9.1 Partijen erkennen dat in het kader van de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst bepaalde vertrouwelijke
  informatie zal worden uitgewisseld.
  9.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt onder meer verstaan: de geleverde Software en aanverwante goederen en
  diensten, informatie over het ontwerp van de programmatuur van de Software, handleidingen, marketinginformatie,
  financiële informatie en bedrijfsinformatie.
  9.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die:
  a) algemeen beschikbaar is of wordt zonder toedoen van de ontvangende partij;
  b) door de ontvangende partij rechtmatig van derden is ontvangen en geen gebruiksbeperkingen kent;
  c) onafhankelijk door de ontvangende partij is ontwikkeld;
  d) openbaar wordt gemaakt op grond van en in overeenstemming met een wettelijke verplichting, mits de ontvangende
  partij de wederpartij zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte heeft gesteld.
  9.4 Partijen zullen voor de duur van deze Overeenkomst en voor een periode van 5 jaar na beëindiging daarvan zonder
  voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de wederpartij geen vertrouwelijke informatie aan derden
  verstrekken.


  Artikel 10 Persoonsgegevens
  10.1 Voorzover er met gebruikmaking van de Software persoonsgegevens worden verwerkt, draagt Klant daarvoor de volledige
  verantwoordelijkheid. Klant staat ervoor in dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt en vrijwaart Marti
  Orbak Software voor alle aanspraken van derden terzake die jegens haar mochten worden ingesteld wegens een haar
  niet toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en/of andere wetgeving betreffende de
  verwerking van persoonsgegevens.
  10.2 Voorzover Marti Orbak Software optreedt als “bewerker” in de zin van de WBP van persoonsgegevens waarvan Klant
  “verantwoordelijke” is in de zin van de WBP (bijvoorbeeld bij het uitvoeren van diensten met betrekking tot het maken van
  back-up’s) geschiedt de verwerking van deze persoonsgegevens door Marti Orbak Software uitsluitend in opdracht en
  overeenkomstig de instructies van Klant, waaronder mede begrepen het bepaalde in deze Overeenkomst. Voorts neemt
  Marti Orbak Software de binnen het wettelijk kader voorgeschreven passende technische en organisatorische
  maatregelen om deze persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging,
  een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens
  met zich meebrengen.


  Artikel 11 Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van Marti Orbak Software jegens Klant is beperkt tot hetgeen daarover in de Algemene
  Voorwaarden van Marti Orbak Software is bepaald. Marti B.V. zal daarom – onder meer - nimmer gehouden zijn geleden
  vertragings-, bedrijfs- en/of gevolgschade van een Klant te vergoeden.


  Artikel 12 Algemeen
  12.1 Deze Overeenkomst vormt een onverbrekelijk geheel met het Investeringsvoorstel en de Algemene Voorwaarden van
  Marti Orbak Software. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de inhoud van deze Overeenkomst en de Algemene
  Voorwaarden Marti Orbak Software enerzijds en het Investeringsvoorstel anderzijds, prevaleren de bepalingen van de
  Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden Marti Orbak Software.
  12.2 Klant verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden van Marti B.V. te hebben ontvangen en met de inhoud
  daarvan akkoord te zijn. De Algemene Voorwaarden Marti B.V. zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel
  Haaglanden onder nummer 27289136.
  12.3 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 is
  uitgesloten. Alle geschillen tussen Partijen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag,
  tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is. Partijen kunnen besluiten om het geschil te laten beslechten middels
  mediation of arbitrage overeenkomstig de reglementen terzake van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te
  Den Haag.
  12.4 Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende schriftelijke overeenkomst die door
  beide Partijen is ondertekend.

  Aldus opgemaakt en ondertekend

  Namens Marti Orbak Software / Marti BV
  handtekening

  D. Everaers
  Kwintsheul


  Verzendt het formulier niet? Dan kun je het printen en opsturen/mailen.


  Dit formulier gebruikt Akismet om spam te verminderen. Lees hoe je gegevens worden verwerkt.